Học bổng bậc đại học ASEAN tại trường đại học quản lý Singapore

Updated: over 5 years ago
Deadline: The position may have been removed or expired!

Học bổng đại học ASEAN được cấp cho sinh viên từ các nước Đông Nam Á đê theo học các khóa học đại học chính quy tại trường đại học quản lý Singapore (SMU).

Giá trị học bổng:

  • Bao gồm toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt $5800 đô Sing một năm
  • Học bổng được cấp cho toàn bố khóa học tối đa 4 năm, với điều kiện sinh viên duy trì thành tích học tập theo yêu cầu. Không có ràng buộc cho sinh viên theo học bổng này ngoài việc phải làm việc cho công ty của Sing trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp.

Tiêu chí lựa chọn:

  • Là sinh viên năm nhất theo hệ đại học chính quy tại trường SMU
  • Là công dân của các nước Đông Nam Á
  • Có thành tích học tập suất sắc và kết quả SAT I cao
  • Có khả năng lãnh đạo và giao tiếp tốt
  • Có thành tích tốt về các hoạt động ngoại khóa và tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng
  • Đạo đức tốt
View or Apply

Similar Positions