Forskare med inriktning på arbets- och organisationspsykologiska perspektiv på interventions- och implementeringsforskning

Updated: 8 months ago
Deadline: The position may have been removed or expired!

Vi söker nu en forskare med inriktning på arbets- och organisationspsykologiska perspektiv på interventions- och implementeringsforskning till Medical Management Centre (MMC).

Om MMC

MMC studerar hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa.Särskild uppmärksamhet ägnas hur medicinsk kunskaps- och tekonologiutveckling kan tillämpas i hälso- och sjukvården för effektivare resursutnyttjande, högre kvalitet och för att bättre möta behov hos patienter och sjukvårdens andra intressenter.

Vi samverkar nationellt, regionalt och lokalt med myndigheter, sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och patientföreträdare samt med utbildnings- och forskningsinstitutioner inom medicin och vård, och fungerar som kunskapsförmedlare och forskningsanknutet stöd för förändrings- och utvecklingsarbete. Vår ambition är att utveckla ny kunskap genom växelverkan med våra samarbetspartners och fruktbara möten mellan teori och praktik.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga uppgiften är att bedriva forskning kring komplexa förändringar, så kallad interventions- och implementeringsforskning. Fokus ligger särskilt på att integrerar den arbets- och organisationspsykologiska perspektiv i detta som till ex som ledarskap samt medarbetare karakteristika som kan påverkar implementeringsprocessen.

Forskaren förväntas självständigt ansvara för det arbets- och organisationspsykologiska perspektivet på området samt kunna använda sig av komplexa statistiska analysmetoder som strukturekvationsmodellering och multilevel modelling för att utvärdera effekterna samt analysera ram faktorer som främjar implementeringen.

Särskilt tonvikt läggs på att olika perspektiv så som implementerings-, interventions, och arbets- och organisationsforskningen integreras/kombineras och framtida projekt utvecklas utifrån dessa fält.

Det läggs särskild stor vikt vid ett nära samarbete med olika arbetsplatser/verksamheter för att bedriva verksamhetsnära forskning.

Därutöver ingår i arbetsuppgifterna att upparbeta nationell och internationell forskningssamverkan inom de närliggande forskningsfält arbets-och organisationspsykologi, interventions- och implementeringsforskning.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

För den här tjänsten krävs därutöver att den sökande har bedrivit forskning inom arbets- och organisationspsykologi med särskilt fokus på faktorer inom organisationen som påverkar implementeringsprocessen. Goda erfarenheter av longitudinella arbetsplatsförlagda interventionsstudier samt publiceringar inom arbets- och organisationspsykologi utifrån detta är också ett krav.

Erfarenhet i utveckling av olika typer av interventioner, samt dess utvärdering är starkt meriterande. Vi ser också gärna att den sökande har praktisk erfarenhet av projektledning samt goda erfarenheter av att presentera forskning på internationella konferenser. Vidare krävs förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt. Erfarenheter inom doktorandhandledning och handledning på högre nivå välkomnas.

Sökanden bör vara psykolog eller motsvarande och ha dokumenterad erfarenhet från undervisning inom arbets- och organisationspsykologi samt praktisk erfarenhet med att stödja organisationer, chefer och medarbetare i förändringsarbete.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen; personen ska ha god samarbetsförmåga, vara noggrann, ha god analytisk förmåga, samt god förmåga att organisera och planera.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet och forskningserfarenhet inom det angivna forskningsområdet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio ).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.


View or Apply

Similar Positions