Djurtekniker

Updated: 6 months ago

Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 430 verksamma medarbetare, varav 81 doktorander, 77 postdoktorer och 32 professorer. Våra nyckelord är tvärvetenskaplighet, kliniskt förankrad grundforskning samt nationellt och internationellt samarbete.

Avdelning

DjurhusetfungerarsomenserviceenhetförforskarefrånMTCochandrainstitutionervidKarolinska Institutet.

Arbetsuppgifter

VisökernuensommarvikarietillDjurhuset.Arbetetavserskötselochavelavmöss,rengöringavburarochlokaler,vissassistanstillforskareiderasförsökochandranormaltförekommandearbetsuppgiftervidendjuravdelning. I vikariatet ingår även att tjänstgöra på disk och steriliseringsavdelningen samt att vara ansvarig för en del godsmottagning.

Tjänsten är ett semestervikariatundersommaren 2017.

Kvalifikationer

Viharsomkravattdu som sökerärutbildaddjurteknikerienlighetmedJordbruksverketskravförarbetemedgnagare.Duskahaerfarenhetavarbetemedförsökdjurochavel.Erfarenhetavarbetemedmössärstarktmeriterande.Dubörhagodakunskaperisvenskasåvälsomengelskaspråketviharmycketkontaktmedforskaresomintetalarsvenska.Viläggerstorviktvidpersonliglämplighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.


View or Apply

Similar Positions