ADIUNKT w Klinice i Poliklinice Reumatologii (problematyka spondyloartropatii zapalnej)/ADIUNKT in the Department and Polyclinic of Rheumatology (inflammatory spondyloarthropathy)

Updated: 6 months ago
Job Type: FullTime
Deadline: 25 Sep 2023

7 Sep 2023
Job Information
Organisation/Company

National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation
Research Field

Medical sciences » Medicine
Researcher Profile

Established Researcher (R3)
Country

Poland
Application Deadline

25 Sep 2023 - 12:00 (Europe/Warsaw)
Type of Contract

Permanent
Job Status

Full-time
Offer Starting Date

1 Nov 2023
Is the job funded through the EU Research Framework Programme?

Not funded by an EU programme
Is the Job related to staff position within a Research Infrastructure?

No

Offer Description

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz Statucie NIGRiR.

Ogólny zakres zadań na stanowisku:
1.    Aktywny udział w pozyskiwaniu grantów, w szczególności grantów międzynarodowych.
2.    Udział w opracowywaniu/pozyskiwaniu patentu/wdrożenia.
3.    Nawiązywanie współpracy międzynarodowej.
4.    Aktywny udział w działalności publikacyjnej.

The competition is open to persons who meet the conditions specified in the Act of 20.07.2018. Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668) and the Statute of NIGRiR.

General tasks of the position:
1. Active participation in the acquisition of grants, in particular international grants.
2. Participation in the development/positioning of a patent/implementation.
3. establishment of international cooperation.
4. active participation in publication activities.


Requirements
Skills/Qualifications

Wymagane kwalifikacje:
1.    Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych/nauk o zdrowiu.
2.    Tytuł zawodowy lekarza.
3.    Specjalizacja w dziedzinie reumatologii.
4.    Udokumentowana aktywność w pracy naukowej – udział w zjazdach, konferencjach naukowych, publikacje naukowe.

Required qualifications:
1. Doctoral degree in medical/health sciences.
2. professional title of physician.
3. specialisation in rheumatology.
4. documented activity in scientific work - participation in congresses, scientific conferences, scientific publications.


Languages
ENGLISH
Level
Good

Languages
POLISH
Level
Mother Tongue

Additional Information
Work Location(s)
Number of offers available
1
Company/Institute
National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation
Country
Poland
State/Province
mazowieckie
City
Warsaw
Postal Code
02-637
Street
Spartańska 1
Geofield


Where to apply
Website

https://spartanska.pl/

Contact
State/Province

mazowieckie
City

Warszawa
Website

http://spartanska.pl/
Street

Spartańska 1
Postal Code

02-637
E-Mail

[email protected]
Mobile Phone

(+48)609 458 447

STATUS: EXPIRED

Similar Positions