Konservator til Den Arnamagnæanske Samling

Updated: about 1 month ago
Deadline: 18 Oct 2022

Vi søger en konservator (Cand.scient.cons.) til konserveringsværkstedet ved Den Arnamagnæanske Samling på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) på Københavns Universitet.

Tiltrædelse den 1. december 2022 eller snarest muligt.

Ved Den Arnamagnæanske Samling er forskningsområdet filologi, håndskriftstudier samt tekst- og sprogvidenskab inden for især de nordiske sprog, specielt de ældre nordiske sprog: vestnordisk (islandsk, norsk og færøsk) og østnordisk (svensk og dansk). Den Arnamagnæanske Samling huser flere samlinger, hvor den vigtigste er håndskriftsamlingen , som består af ca. 3.000 håndskrifter, hvoraf ca. 1.400 findes i København, mens resten er udleveret til Island. Håndskriftsamlingen blev i 2009 optaget i UNESCOs Memory of the World Register.

Det er en fælles opgave for medarbejderne ved Den Arnamagnæanske Samling at sikre samlingen for eftertiden i overensstemmelse med instituttets bevaringspolitik. Bevaringsafdelingen består af en fotograf og to konservatorer. Som en del af Den Arnamagnæanske Samling arbejder vi tæt sammen med samlingens kurator, filologerne ved samlingen og forskere fra hele verden. Konserveringsværkstedet arbejder med bevaring og konservering af håndskrifter og diplomer fra middelalderen og senere århundreder.

Arbejdsområde

Materialevidenskabelige metoder inddrages mere i håndskriftsforskningen i dag end tidligere, og derfor søger vi en konservator med indgående kendskab til materialevidenskabelige analysemetoder og erfaring med formidling. Som konservator kommer du til at:

  • analysere pergament, læder, papir og pigment/blæk på mikroplan.
  • indgå i koordinerings- og planlægningsgruppen der står for afholdelse af instituttets håndskriftskonference Care and Conservation, der foregår hvert andet år og næste gang i april 2023.
  • undervise på kurser som gæstelærer i materialevidenskab og indgå som undervisningsstøtte.
  • være med til at udvikle kurser i materialevidenskab.
  • arbejde med konservering af hovedsageligt papirhåndskrifter, samt journalføring i database.
  • fungere som kurér ved transport af håndskrifter.
  • deltage i værkstedets daglige opgaver, så som samlingspleje og assistance ved fremvisninger.

Arbejdsopgaverne koordineres af værkstedslederen, og du vil komme til at arbejde tæt sammen med bevaringens øvrige medarbejdere. Du refererer til instituttets administrationschef.

Vi tilbyder en arbejdsplads i moderne bygninger og tæt på metro. Vi har kaffe-, te- og frugtordning. Vi sætter pris på engagerede kolleger, der lægger vægt på holdspil og faglighed i arbejdet, og som har en uhøjtidelig, åben og respektfuld omgangstone.

Kvalifikationer

Du er uddannet cand.scient.cons. med afgang fra Konservatorskolen eller har en tilsvarende uddannelse med speciale inden for biblioteks- og arkivmaterialer. Du har erfaring med analyser af pergament, læder, papir, blæk og pigmenter. Du har erfaring med undervisningssituationer samt gerne med planlægning af konferencer. Du er god til at indgå i et team, arbejder struktureret, effektivt og målrettet, og du kan genkende dig selv som kvalitetsbevidst, omhyggelig og som en person med et godt håndelag. Initiativ og evner til både selvstændigt arbejde og samarbejde forventes. Gode sprogkundskaber i engelsk og dansk og/eller et skandinavisk sprog er en fordel.

Ansættelsesvilkår

Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt som FU-fuldmægtig med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem AC og Skatteministeriet. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet offentlig straffeattest.

Ansøgning

Læs mere om Den Arnamagnæanske Samling – Københavns Universitet (ku.dk)

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konservator og værkstedsleder Natasha Fazlic på telefon 35 33 57 26 / fazlic@hum.ku.dk eller til administrationschef Morten Tang Petersen på telefon 21 32 90 42 / mtp@hum.ku.dk .

Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV og dokumentation for uddannelse via jobportalen  (klik på ”SØG STILLINGEN”), så vi har den i hænde senest den 18. oktober 2022. Samtaler er planlagt til uge 41 – 42

Vi opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

English version

We are looking to hire a conservator (Cand.scient.cons.) for the conservation workshop of the Arnamagnæan Institute, a research centre within the Department of Nordic Studies and Linguistics (NorS) at the University of Copenhagen.

The successful candidate will be expected to start on 1 December 2022 or as soon as possible thereafter.

At the Arnamagnæan Institute we conduct research in the areas of philology, manuscript studies and textual and linguistic studies in the older Nordic languages, both West Norse (Icelandic, Norwegian and Faroese) and East Norse (Swedish and Danish). The Arnamagnæan Institute houses several collections, the most important of which is the collection of manuscripts , which comprises about 3,000 manuscript items of which about 1,400 are kept in Copenhagen and the rest have been returned to Iceland. In 2009, the manuscript collection in its entirety was inscribed on UNESCO's Memory of the World Register.

The staff of the Arnamagnæan Institute work to safeguard the collection for posterity in accordance with the Institute's preservation policy. The Conservation Department consists of a photographer and two conservators. As part of the Arnamagnæan Institute we work closely with the curator of the collection, the academic staff and researchers from all over the world. The focus of the conservation workshop is the preservation and conservation of manuscripts and diplomas from the Middle Ages and later centuries.

Area of Responsibility

Material science methods are more a part of manuscript research today than in the past, and we are therefore looking for a conservator with in-depth knowledge of material science analysis methods and experience in dissemination. As a conservator you will:

- analyse parchment, leather, paper, pigments and ink at the micro level.

- be part of the coordinating and planning team responsible for organising the Institute's “Care and Conservation of Manuscripts” conference, which is held every two years and will next take place in April 2023.

- teach courses as a visiting lecturer in material science and act as a teaching assistant.

- help develop courses in material science.

- work with the conservation of mainly paper manuscripts, as well as maintaining a database.

- act as courier for the transport of manuscripts.

- participate in the daily tasks of the workshop, such as collection care and assistance at exhibitions.

The tasks are coordinated by the workshop manager, and you will work closely with the other staff of the Conservation Department. You will report to the Head of Administration of the Department of Nordic Studies and Linguistics.

We offer a workplace in modern buildings and close to the metro. We have coffee, tea and fruit facilities. We value committed colleagues who are committed to teamwork and professionalism in their work, and who have an unpretentious, open and courteous manner.

Qualifications

Candidates should hold a Master of Science degree from a recognised school of conservation or an equivalent qualification specialising in library and archival materials. They should also have experience in the analysis of parchment, leather, paper, ink and pigments, as well as experience in teaching situations and preferably in planning conferences. They should be good team players, able to work in a structured, efficient and goal-oriented manner and recognise themselves as quality-conscious, meticulous and with a good knack for craftsmanship. Initiative and the ability to work both independently and collaboratively are expected. Good language skills in English and Danish and/or another Scandinavian language are an advantage.

Conditions of employment

The working hours are 37 hours per week as an FU administrator with salary and employment conditions according to the current collective agreement between AC and the Ministry of Taxation. There is the possibility of negotiating allowances according to qualifications.

A police record will be obtained prior to recruitment.

Application

Read more about the Arnamagnæan Institute – University of Copenhagen https://nors.ku.dk/english/research/arnamagnaean/

For more information about the position, please contact Natasha Fazlic, Conservator and Workshop Manager, on +45 35 33 57 26 / fazlic@hum.ku.dk or Morten Tang Petersen, Head of Administration, on +45 21 32 90 42 / mtp@hum.ku.dk .

We look forward to receiving your application, CV and documentation of academic credentials via the job portal (click on "APPLY FOR THE POSITION"). Deadline for applications is 18 October 2022. Interviews are scheduled for week 41-42 (10-19 October).

The University of Copenhagen seeks to reflect society and encourages applications irrespective of personal background.


Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.


View or Apply

Similar Positions